head 600
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฏร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าว ตามกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายสุรินทร์ แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียน ร่วมปลูกข้าวพันธุ์ กข43 โดยการปักดำ ในแปลงนาของโรงเรียน จากนั้นนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศในนาข้าว วิธีการขยายเชื้อชีวภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมโรคแมลง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโดยทำขนมบัวลอยไข่หวาน ในโอกาสนี้ ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ได้มอบสื่อเรียนรู้ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อจัดมุมเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนต่อไป 

hd 600

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
กุลธิดา น้อยบุญชู ส่งศักดิ์  ต้นบุตร   
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์