ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบด้านข้าวในอำเภอชุมแสง

          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นำเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านวังแตงโม อำเภอชุมแสง นครสวรรค์ โดยมี นายอิทธิชัย จันทร์แจ้ง เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ทั้งการจัดทำแปลง การใช้เชื้อจุลินทรีย์ ควบคุมแมลงศัตรู การทำน้ำหมักสูตรต่างๆ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำไปปรับใช้ และช่วยลดต้นทุนในการทำนาต่อไป 

*******************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ  เมธากูล , ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์