head 599
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทัพชุมพล

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สมาชิกศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอเมือง ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทัพชุมพล อำเภอเมือง นครสวรรค์ ณ แปลงนา ที่นักเรียนได้ร่วมกันปักดำข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยในการจัดกิจกรรมวันนี้ นักเรียนได้ลงสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว การขยายเชื้อชีวภัณฑ์ ราเขียวที่ใช้ควบคุมแมลง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยทำขนมบัวลอยไข่หวาน  ในโอกาสนี้ ทางศูนย์ฯ นครสวรรค์ ได้มอบสื่อเรียนรู้ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพชุมพล เพื่อจัดมุมเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

hd 599

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ส่งศักดิ์ ต้นบุตร วิภาวรรณ เมธากูล กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์