head 597

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ ในงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวเป็นผู้แทนกรมการข้าวเข้าร่วมงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานและมีนายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์กล่าวต้อนรับ

hd 597

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์