head 595

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับภาค

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ร่วมให้การต้อนรับ นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำเเพงเพชร และคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2562 ที่มาประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ร่วมการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ  ระดับภาค โดย นายสุริยัน ชมพูมิ่ง เกษตรอำเภอหนองบัว   นางชูศรี ขุนพานิช ประธานกลุ่ม พร้อมสมาชิก ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มแก่คณะกรรมการ 

hd 595

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์