hea 593

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสาธิตโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศ แมลงที่พบในแปลงฯ ในการจัดงานวันสาธิตโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย หมู่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ โดย นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน 

hd 593

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบิงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์