head 592

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

hd 592

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์