head 591

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.โกรกพระ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมทีมงาน ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านข้าว ประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ฯ ผลิตและจำหน่าย แก่ผู้มาใช้บริการ

hd 591

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ส่งศักดิ์ ต้นบุตร วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ    
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์