head 590

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการนาแปลงใหญ่แก่กลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป

hd 590

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบิงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์