head 587

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยมีนายพิชัย โสทะ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนนครสวรรค์จังหวัด และหัวหน้ากลุ่มฝ่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

hd 587

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์