head 586

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  โดยนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ พาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ ธ.ก.ส. ฯ ผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่จากอำเภอต่างๆ และผู้จัดการโรงสีในพื้นที่ที่มีโครงการแปลงใหญ่ ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆของโครงการ  ปัญหาอุปสรรค และ นอกจากนั้นโรงสีในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานโครงการได้แจ้งแนวทางความต้องการข้าวของโรงสี เพื่อที่ทางกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการจะทำการผลิตได้ตรงความต้องการของโรงสีต่อไป 

hd 586

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ กุลธิดา น้อยบุญชู ส่งศักดิ์  ต้นบุตร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์