head 584

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบพันธุ์ไม้ผลให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวัลลภ ชูชีพ และนายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ รับปัจจัยการผลิตด้านพืช (พันธุ์ไม้ผล)ได้แก่ มะม่วง ขนุน ชมพู่ และฝรั่ง ซึ่ง สนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 เเละนำไปมอบให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 

hd 584

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร วัลลภ ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์