head 583

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ประมง มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 และ 2562 ซึ่งเข้ามารับปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่พันธุ์ปลากินพืช ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลปลา แก่เกษตรกรที่เข้ามารับพันธุ์ปลาในครั้งนี้ 

hd 583

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร กุลธิดา น้อยบุญชู วัลลภ ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์