head 582
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

ในช่วงวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 นายนภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562/2563 แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ผลิตข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ 

hd 582

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์