head 581
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรศึกษาลักษณะข้าว กข79

ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นำคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อศึกษาลักษณะพันธุ์ข้าว กข79 ณ แปลงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแปลงผลิตข้าวพันธุ์นี้ต่อไป 

hd 581

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์