head 578
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร
ในกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.โกรกพระ

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจแมลง การจำแนกชนิดแมลง  การจัดการ รวมถึงวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ที่ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนากลาง และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ ณ แปลงเรียนรู้ และศาลาเรียนรู้ของกลุ่ม 

hd 578

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์