head 577
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร อ.เมือง

เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2562 นายโอภาส ประภัสโร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยนางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นายชัยวัฒน์  อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมพาเยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน แก่นายบูชิต  สมบูรณทวีโชค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ที่มาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปถอดบทเรียนองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

hd 577

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์