head 576
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง นครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ความรู้ด้านการทำน้ำหมักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินแก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเมือง นอกจากนั้นสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ยังสนับสนุนวัสดุที่ใช้ในการทำน้ำหมัก เช่นถังหมัก กากน้ำตาล วัสดุหมัก และสาร พด2 แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ 

hd 576

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์