head 575
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ส่งมอบข้าวสารเพื่อ ส่งมอบกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน34

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดส่งข้าวสารที่ศูนย์ข้าวชุมชนจาก อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์รวบรวม จำนวนทั้งสิ้น 2,549 กิโลกรัม ไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นจุดรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน34 จังหวัดตาก เพื่อใช้สำหรับเด็กนักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ต่อไป

hd 575

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์