head 573
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ติดตามการขอรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร ออกพบปะเยี่ยมเยียน และติดตามการจัดทำเอกสารการขอรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอไพศาลี และ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 573

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย  ปานพรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์