head 572
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ ระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ช้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี และ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

hd 572

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ปัณณพัฒน์   อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์