head 571
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ อ.ชุมแสง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมการติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ของนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต18 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง2 โดยคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 571

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ปัณณพัฒน์   อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์