head 570
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กิจกรรมเวทีเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 2 ให้แก่สมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนอำเภอเเม่เปิน ณ ศาลาประชาคม อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบความงอก การวิเคราะห์ต้นอ่อน และการจัดการเพื่อการผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้สมาชิกธนาคารนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเมล็ดพันธุ์ต่อไป

hd 570

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ  เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์