head 569
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ นำปัจจัยการผลิตด้านพืช คือต้นหม่อนกินผลชำถุง  ไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามโครงการ โดยมอบต้นหม่อนชำถุงให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ คนละ  5 ต้น

hd 569

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์