head 568
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดประชุมชี้แจงระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การผลิตเมล็ดพันธุ์ตามระบบ GAP Seed แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมเพื่อชี้แจง ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามระบบ GAP Seed ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่อำเภอหนองบัว อำเภอบรรพตพิสัย และ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะขอรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP

hd 568

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร  : ภาพ 

 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์