head 566
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.พยุหะคีรี

เมื่อวันที่ 11 และ 14 มิถุนายน 2562 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านดอนกระชาย อำเภอพยุหะคีรี ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนกระชาย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การผลิตเมล็ด และการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการโรคและแมลงศัตรู รวมทั้งมีสอน ฝึกปฏิบัติในการสำรวจ ประเมินแมลง อาการผิดปกติที่พบในแปลงแก่สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

hd 566

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์