head 565
 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะสมาชิกศูนย์เครือข่ายฯ ในการประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เก้าเลี้ยว

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดข้าวนครสวรรค์ พบปะสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว ในการประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์หลัก ร่วมกับศูนย์เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มถ่ายทอดวิยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ โดย นายเสริมศักดิ์ เหมพิจิตร เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 

hd 565

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์