head 564
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  ให้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มใหม่

ระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2562 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และระบบควบคุมภายใน ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มใหม่ ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ท่าตะโก ไพศาลี บรรพตพิสัย โกรกพระ และอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 564

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์