head 563
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 4 และ 10 มิถุนายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเมือง นครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ

hd 563

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์