head 558
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ชุมตาบง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และนายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอชุมตาบง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยในงานดังกล่าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดนิทรรศการฐานเรียนรู้เรื่องข้าว รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานดังกล่าว

hd 558

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์