head 556
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปล่อยขบวนรถจัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต  2562

เมื่อวันที่   22  พฤษภาคม  2562  เวลา  13.30  น.   นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปล่อยขบวนรถ ในการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต  2562  ครั้งที่ 4  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  ร่วมให้การต้อนรับ โดยตามโครงการดังกล่าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

hd 556

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี ก้อนจันเทศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน :ภาพ

วรรณวิไล ศรีสุข  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  :ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์