head 553
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ตากฟ้า

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยในการจัดงานดังกล่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้ออกหน่วยบริการทางการเกษตรให้คำแนะนำด้านข้าว และประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วเขียวที่ศูนย์ฯ ผลิต และจำหน่าย แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานในครั้งนี้

hd 553

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์