head 551
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในงาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ปี2562 อ.แม่เปิน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เข้าร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยในการจัดงานดังกล่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดนิทรรศการฐานเรียนรู้เรื่องข้าว รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การลดต้นทุนการผลิตข้าว แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานครั้งนี้ 

hd 551

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร วิภาวรรณ เมธากูล กุลธิดา น้อยบุญชู   : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์