head 549
 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้รักษ์เกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้รักษ์เกษตรอินทรีย์๙ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมทั้งเกี่ยวข้าวเพื่อถวายความจงรักภักดีแก่ในหลวงรัชกาลที่๙ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกของศูนย์เรียนรู้รักษ์เกษตรอินทรีย์๙ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เครือข่ายตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 549

ณัฐกานต์ พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์