head 548
 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.บรรพตพิสัย 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งในงานดังกล่าวผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และนายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้เรื่องข้าว รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การลดต้นทุนการผลิตข้าว แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานดังกล่าว 

hd 548

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ส่งศักดิ์  ต้นบุตร   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์