head 547
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ลาดยาว

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เข้าร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เครือข่ายบ้านน้ำผึ้ง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยในการจัดงานดังกล่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดนิทรรศการฐานเรียนรู้เรื่องข้าว รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การลดต้นทุนการผลิตข้าว แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานดังกล่าว 

hd 547

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์