head 545

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ร่วมประชุมหารือประเด็นการทำวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และตัวแทนกลุ่มฝ่ายของศูนย์เมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ ร่วมประชุมพร้อมคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายวิรัตน์ บัวมหกุล ประธานชมรมโรงสีจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นในการทำงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพข้าวในด้านต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

hd 545

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์