head 543 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP Seed กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก

ระหว่างวันที่ 5 และ 9 เมษายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้กับสมาชิกกลุ่ม ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งสว่าง และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านคร่อเรียงราย  อำเภอท่าตะโก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 543

 

สุจิตรา  ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
วีรชัย ปานพรม ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์