head 542 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ GAP Seed กลุ่มนาแปลงใหญ่อ.หนองบัว และ อ.ไพศาลี

ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้กับสมาชิกกลุ่ม ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ของกลุ่มนาแปลงใหญ่วังบ่อ อำเภอหนองบัว และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองโพธิ์ศรี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

hd542

 

สุจิตรา  ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

           กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์