head 541 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย ณ อาคารที่ทำการกลุ่ม อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงกิจกรรมการดำเนินการกิจกรรมในส่วนของกรมการข้าวตามโครงการฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ 


hd 541

ณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ธนาภรณ์ เรืองโพธิ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
: ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์