head 540 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหูกวาง อ.บรรพตพิสัย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายวัลลภ ชูชีพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย ณ อาคารที่ทำการกลุ่ม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงกิจกรรมการดำเนินการกิจกรรมในส่วนของกรมการข้าวตามโครงการฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ


hd 540

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

กุลธิดา น้อยบุญชู  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์