head 539 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี อบต.เนินมะกอก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการแมลงศัตรูข้าว โรคข้าวที่สำคัญ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมการอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี  นครสวรรค์ 


hd 539

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
วิภาวรรณ เมธากูล  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
: ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์