head 537 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน GAP Seed และระบบควบคุมภายใน

ระหว่างวันที่ 28-29  มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ฯ ลงพื้นที่จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน GAP Seed  และการจัดทำเอกสารตามระบบควบคุมภายในให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยถั่วเหนือ และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  

hd 537

 

สุจิตรา  ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
วีรชัย  ปานพรม ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
: ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์