head 534
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวกุลธิดา น้อยบุญชู และนางสาววิภาวรรณ เมธากุล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว ณ อาคารที่ทำการกลุ่ม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงกิจกรรมการดำเนินการกิจกรรมในส่วนของกรมการข้าวตามโครงการฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ 

hd 534

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์