head 532
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเวทีชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีชุมชนของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 1 บ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย เพื่อชี้แจงกิจกรรมการดำเนินการกิจกรรมในส่วนของกรมการข้าวตามโครงการฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ

hd 532

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

              กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์