head 531
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรในพื้นที่ อ.ไพศาลี และ อ.หนองบัว

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และนางสาวปวีณา จั่นงาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรในพื้นที่อำเภอไพศาลี และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 

hd 531

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
วีรชัย ปานพรม  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
: ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์