head 530
 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเกษตรกรที่ร่วมการอบรมหลักสูตรการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  พบปะกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2562ซึ่งกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดการอบรมให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่ร่วมโครงการในปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีทีมวิทยากรของศูนย์เรียนรู้ฯ คือนายพิพัฒน์ สิงห์ลอ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ  ครูบัญชี ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่แก่ผู้เข้ารับการอบรม และในวันที่ 26  มีนาคม 2562 ทางปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ คือ เป็ดไข่ อาหาร และเวชภัณฑ์มอบให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ

hd 530

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ ,ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ,กุลธิดา น้อยบุญชู ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์