head 529
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงข้าว กข43 จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายนภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว ลงพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจแปลงข้าวกข43 ของกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ที่ขอรับรองระบบการผลิต

hd 529

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                     กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย  ปานพรม  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์