head 528
 

ผู้อำนวยการศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.บรรพตพิสัยเรื่องการผลิตข้าว กข ๗๗

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการประชุมระหว่างสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 1 บ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย และโรงสีหวังดีไรซ์มิลล์ เกี่ยวกับการผลิตข้าว กข77 ของกลุ่มเพื่อขายให้กับโรงสีนำไปแปรรูป ตามแนวทางการตลาดนำการผลิตของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมี นายพิชัย โสทะ เกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย นายประดิษฐ์ อินตาพรหม ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุม

 

hd 528

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                   ธนาภรณ์ เรือนโพธิ์  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์