head 523
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  (field Day) อ.ชุมแสง


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ให้คำแนะนำด้านข้าว และประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ฯ ผลิต และจำหน่าย แก่ผู้ที่มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ field Day) และการให้บริการทางการเกษตร ปี 2562 ณ แปลงเรียนรู้ของศูนย์เครือข่ายตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงเรียนรู้ ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง


hd 523

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                       กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ   ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์